Stowarzyszenie BONO SERVIAMUS

Naszą bazę dydaktyczną stanowią oddziały
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Informacje o kursie

 

Miejsce egzaminu: ul. Długa 1/2 Poznań, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu

Kontakt: Sylwia Sikorska 603 322 290

 • Od 2008r. Organizujemy obowiązkowe szkolenia z Ochrony Radiologicznej Pacjenta. Przeszkoliliśmy w tym zakresie ok. 2000 osób.
 • Wykłady prowadzone są przez lekarzy pracujących w Szpitalach Klinicznych,
  Inspektorów Ochrony Radiologicznej, fizyków.
 • Za każdą godzinę kursu uczestnicy otrzymują 1 punkt edukacyjny
 • Posiadamy wpis do Rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego podmiotów prowadzących szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta pod nr 9.
 • Szpital posiada Pracownię Radiologii Zabiegowej, Pracownię Tomografii komputerowej i RTG a wykładowcami są praktycy z wieloletnim stażem.

 

 • Ochrona Radiologiczna Pacjenta
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r.w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
 • Uprzejmie informujemy o prowadzonym przez nas szkoleniu z Ochrony Radiologicznej Pacjenta w następujących zakresach specjalności:
 • LR, LIX, LRZ, LST, LTF
 • Forma szkolenia
 • -Stacjonarne
 • -Na odległość (on-line)
 • Po przeprowadzeniu szkolenia wydajemy uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające do zdawania egzaminu.
 • Egzamin
 • Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie oraz
 • Osoby, które:
 • 1) uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii lub
 • 2) uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego, lub
 • 3) uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy, lub
 • 4) ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i uzyskały tytuł zawodowy, lub
 • 5) ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej— i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia,
 • mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.
 • Osoby przystępujące do egzaminu składają do komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu, zawierający:
 • 1) imię i nazwisko;
 • 2) numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia, gdy numer PESEL nie został nadany;
 • 3) adres korespondencyjny;
 • 4) rodzaj specjalności.
 • Do wniosku dołącza się:
 • 1) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • 2) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Koszt egzaminu – 140 zł, płatny na podane konto
 • Wydajemy Certyfikat potwierdzajmy zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w określonym zakresie. Certyfikat jest ważny przez okres 5 lat.
 • Osoba, która nie zdała egzaminu lub która nie przystąpiła do egzaminu, może przystąpić do niego bez uczestniczenia w szkoleniu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia.